بزرگترین اصل جهان بینی عمل کردن به آن است ، اگر کسی جهان بینی را کاربردی نکند از روز اول حالش خرابتر می شود ، بدتر می شود که بهتر نمی شود مگر به اندازه ای که یاد میگیرد به آن عمل کند ، و اگر عمل نکند مانند غذایی است که می خوریم ولی آن را هضم نمیکنیم و اگر آن غذا هضم نشود و غذایی دیگر بخوریم طبیعتا روی دلمان می ماند و نقطه مقابل این موضوع این است که کسانی که به آن عمل میکنند هم می خورند و هم به آن هضم میکنند .

مسافر و همسفر وقتی علوم کنگره را فرا می گیرند ، تمام راهکارهای آن برای تزکیه است و در کل وادی ها و نوشتار های کنگره در نهایت به تزکیه ختم می شوند و وقتی با آموزش ها جلو برویم خود به خود به این مرحله می رسیم و بعبارتی نیاز نیست زور بزنیم .


در کنگره اصولا کسی نمی تواند جایگاهی بدست آورد بلکه جایگاه را به فرد میدهند و زمانی هم که جایگاهی به فرد میدهند خودش خبر ندارد و نکته ظریف و کلیدی در این رابطه این است  که هر کس
اگر خودش را مساعد کند و شرایطش را در خود بوجود آورد قطعا به او اعطا میشود .
 
رهجو اعم از مسافر و همسفر وقتی میتواند مسائل و موضوعات را درست متوجه شود که به تعبیر چشم دل او باز شود نه چشم سر ، چشم سر همه باز است اما چشم دل همه باز نیست و چشم دل تنها با تزکیه و پالایش باز می شود ، چشم دل مانند عینک است و باید آن را تمیز کرد و هر قدر آن را تمیز تر کنیم بهتر میبینیم .


مسافر و همسفر باید نقش خود را جدی بگیرند .
مسافر و همسفر باید بخاطر خودشان بیایند و نباید به امید همدیگر باشند .
اگر مسافر بهم ریخته و خراب باشد و همسفر هم همین وضعیت را داشته باشد ، چه کسی این وسط نقش کمکی را خواهد داشت !!!
مسافر و همسفر باید برای کسب آرامش و تعادل و حس خوب به سفر خود ادامه دهند .
همسفر باید خودش را باور کند و حامی و پشتیبان مسافر باشد . همسفر باید توان آرام کردن مسافر را داشته باشد و این امر محقق نمی شود مگر با کسب دانش ، دانش هم در نشریات است . مسئله ، مسئله مرگ و زندگی است ، تاریکی و روشنایی است ، نادانی است و دانائی ، برای نجات خود و عزیزانمان و برای شناخت در مورد خودمان و دیگران  ، کسب دانش و آگاهی از ضروریات است ...
بمسافر منصور