استادی باشد
برای شعله های آتش که می خواهند سوار بر نور بشوند
و از خاکستر شدن گریزانند...

... گوشه ای از فعایت ها در شعبه خمین ...


   ... حضور در جایگاه مرزبانی بهمراه همسفر محترم ...


... افتخار خدمت در جایگاه مقدس کمک راهنمایی ...


... حضور همسفر محترم در جایگاه مقدس کمک راهنمایی ...


...... اعطای شال ایجنتی و خدمتی دیگر در مسیر ...


""ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست             که به کام دل ما آن بشد و این آمد""درواره ورود به رحمت خداوند ،قلب انسانها و کل هستی می باشد ...با آرزوی بهترین ها خدمت استاد محترم آقای منصور و خانواده محترمشان ، امید که در ادامه سفر موفقت روزافزون برای ایشان حاصل شود ...
بااحترام
مورخ ۹۷/۸/۹