• تنها می آییم و تنها می رویم و بهمین منظور همه انسانها به نوعی مسافر هستند و در این فاصله زمانی ( آمدن و رفتن ) و زندگی و حیات در جهان خاکی باید بدانیم که چرا می آییم و دنبال چه هستیم و بدانیم که اصل وجودمان از کجاست و در این حیات به چه مشغولیم و روی به چه داریم و اگر بدانیم و اعتقاد پیدا کنیم به جهان و جهانهای دیگر ، آن موقع خود را به جمع آوری خرمهره سرگرم نمی کنیم ، بلکه بدنبال ارزنده ترین جواهرات و گوهر هستیم تا آن را به کف آورده و حافظ و نگهبان آن باشیم ، که به نوعی تعبیر این پیام است که ''دنیا مزرعه آخرت است ''.  • هر مسافری را مایه ای هست ، راهنما و مربی و معلم آن مایه را روان و جاری میکند ، زیرا مایه نباشد چه را جاری و روان کند ؟!
  • رهجو باید میل و خواست و علاقه به دانستن را در خودش تقویت کند و بداند که مسیر رشد و تعالی او از لژیون شروع می شود و باید قدر و ارزش کار راهنمایش را بداند تا در ادامه قادر باشد قدر چیزهای دیگر را بداند .
  • رهجو باید در تمام مسائل و امورات جاریه بیدار شود و رشد جهانبینی او به اندازه پله اش باید صورت گرفته باشد و این یعنی حرکت در مسیر کسب قدرت فیزیکی و قدرت تفکر و همچنین قدرت انجام عمل برای دیدن آموزش و خدمت درست .
  • آخر کار رهجو و مسافر فرمانبردار ، رسیدن به رهایی و رستگاری است و باید بداند فرامین راهنما در جهت یادگیری و آموزش و به کار انداختن چرخه دانائی در رهجو است و اگر رهجویی فاقد خواست درمان و رشد دانائی باشد به کنگره رهنمون نمی شود .
  • فرامین کنگره و راهنما برای رهجو و مسافر هم سخت است و هم سهل ، اگر رهجو در مسیر و به اصطلاح سر خط باشد ، اجرای فرامین سهل می گردد ولی اگر سر خط نباشد و به نوعی تسلیم و تحت امر نباشد ، اجرای فرامین بسیار سخت خواهد شد .
  • رهجو باید بداند که برای دانستن نادانی ها نیاز به توانایی و قدرت تفکر دارد و به عبارتی باید بتواند که بداند و در طول سفر از مشکلات نهراسد و در نبرد درون و بیرون میدان را خالی نکند و با کمک از نیرو های درونی در جهت تقویت جسم و روحش تلاش نماید ...

مسافر منصور غفاری

مورخ ۹۵/۴/۳۱