⚫⚪⚫کوله پشتی

سفر هزار فرسنگی با قدم اول آغاز می شود ...

 

ره توشه سفر ( بخش ۳۹ )

 

نوع مطلب :ره توشه سفر ... (کوله پشتی) ،کارگاه آموزشی مجازی ،

نوشته شده توسط:احمد

               رودخانه ها بدون نقشه و راهنما به اقیانوس می روند . استاد یا راهنما شما را به اقیانوس نمی رساند . استاد و راهنما شما را آگاه و هوشیار و بیدار نگاه می دارد تا در میانه راه سرگرم موارد غیر ضروری نشوید ، زیرا هزار و یک موقعیت جذاب و فریب دهنده در راه وجود دارد که ممکن است منحرف شویم . رودخانه حرکت می کند ، در راه به درختی زیبا بر می خورد ، از زیبایی درخت لذت می برد ، آن را تحسین می کند و دوباره به راهش ادامه می دهد ، رودخانه به درخت نمی چسبد ، زیرا در این صورت حرکتش متوقف می شود .                به کوهی زیبا می رسد ، به خاطر لذت گذر از چنین کوه زیبایی سپاس گذاری می کند و به راهش ادامه می دهد ... اما مشکل انسان این است که وقتی درختی زیبا می بیند دوست دارد خانه اش را همان جا بسازد و آنجا زندگی کند ....
    
               استاد و راهنما بارها و بارها به یادتان می آورد که به هیچ چیز نچسبید و وابسته نشوید و این به معنایی نیست که از چیزی لذت نبرید ، در واقع با چسبیدن و وابسته شدن ، نمی توانید لذتی ببرید ، لذت واقعی از عدم وابستگی ناشی می شود .

مسافر منصور غفاری
مورخ ۹۶/۴/۸